پکیج / کتاب

 کتاب تنوری و روشهای محاسبه ی راکتورهای هسته ای ( سیروس شیرزادی ) نمایش بزرگتر

کتاب مدیریت پروژه های ساختمانی ( محمدتقی بانکی ) دانشگاه تهران

کتابفروشی اینترنتی

جدید

کتاب مدیریت پروژه های ساختمانی ( محمدتقی بانکی ) دانشگاه تهران

جزییات بیشتر

1 قلم

330,000 ریال

افزودن به علاقه‌مندی‌ها

اطلاعات بیشتر

موضوع           :          کتاب مدیریت پروژه های ساختمانی ( محمدتقی بانکی ) دانشگاه تهران
نام خارجی    :       
   Project Management For Construction
تعداد صفحه   :        
  828 صفحه
قیمت            :     
   33000 تومان
 
مباحث و سرفصل ها
 
فصل 1 :دورنمای مالکانه

 1. دوره زندگی پروژه
 2. انواع اصلی ساخت
 3. انتخاب خدمات حرفه ای
 4. پیمانها قراردادهای ساخت
 5. تامین منابع مالی ساخت تسهیلات
 6. نیازهای حقوقی و قانونی
 7. محیط متغیر صنایع ساختمانی
 8. نقش مدیران پروژه

فصل 2 :    سازماندهی مدیریت پروژه

 1. مدیریت پروژه چیست
 2. جهت گیریهای در مدیریت مدرن
 3. برنامه ریزی استراتژیک و تنظیم برنامه پروژه
 4. تاثیر مخاطرات پروژه روی سازمان
 5. سازماندهی افراد شرکت کننده در پروژه
 6. توالی سنتی طراحی / ساخت
 7. عملیات اجرائیی مالک سازنده
 8. عملیات کلید در دست
 9. هدایت ایجاد انگیزه برای تیم پروژه
 10. رفتارهای بین افزاد  در سازماندهی پروژه ها
 11. درک پیمانکاران و مالکین

فصل 3 :    فرایند طراحی و ساخت

 1. سیستم یکپارچه طراحی و ساخت
 2. نوآوری و امکان پذیری تکنولوژیکی
 3. نوآوری و امکان پذیری اقاصلذی
 4. روشهای طراحیطراحی کاربردی
 5. سازه های فیزیکی
 6. بررسیهای مهندسی ژئوتکنیکی
 7. محیط زیست کارگاه ساختمانی
 8. مهندسی ارزشیابی
 9. برنامه ریزی ساخت
 10. ساخت و پیش سازی صنعتی
 11. مهندسی با کمک کامپویتر

فصل 4 :    بهره وری از نیروی کار مواد و ماشین آلات

 1. تصویر تاریخی
 2. بهره دهی از تولیدی نیروی کار
 3. عوامل موثر در بهره دهی تولیدی کارگاهی
 4. روابط کارگری در کارهای ساختمانی
 5. مسائل چاله زنی جمعی
 6. مدیریت مواد
 7. تامین و تحویل مواد
 8. کنترل موجودی کالا
 9. بده بستان هزینه ها در مدیریت مواد
 10. ماشین آلات ساخت
 11. انتخاب ماشین آلات و آهنگ تولید استاندارد
 12. عملیات ساخت
 13. صفها و گلوگاههای منابع

فصل 5 :برآورد هزینه

 1. هزینه های تسهیلات ساخته شده
 2. روشهای برآورد هزینه
 3. انواع برآورد هزینه در کارهای ساختمانی
 4. اثر مقیاس در هزینه ساخت
 5. روش برآورد براساس هزینه واحد
 6. روشهائی براساس تخصیص هزینه های مشترک
 7. دانسته های تاریخی هزینه
 8. شاخص های هزینه
 9. کاربردهای شاخصهای هزینه در برآورد
 10. برآورد براساس فهرست مهندسی مظنه قیمت
 11. تخصیص هزینه های کارساختمانی رد طی زمان
 12. برآورد هزینه های بهره برداری

فصل 6 :    ارزیابی اقتصادی سرمایه گذاریهای تسهیلاتی

 1. دوره زندگی و امکان پدذیری اقتصادی پروژه
 2. مفهومهای اساسی ارزیابی اقتصادی
 3. هزینه ها و منافع تسهیلات ساخته شده
 4. نرخ سود و هرینه سرمایه
 5. معیارهای سنجش سود سرمایه گذاری
 6. تاثیرهای استهلاک و مالیات
 7. تغییرات سطح قیمت تورم و تورم زدائی
 8. عدم قطعیت و مخاطره
 9. آثار تامین منابع مالی  در انتخاب پروژه
 10. آثار ترکیبی  جریان نقدینکی بهره برداری  و امین منابع مالی
 11. و....................

فصل 7 :    تامین منابع مالی در ساخت تسهیلات

 1. مسئله تامین منابع مالی
 2. توافقهای نهادی برای تامین مالی تسهیلات
 3. ارزیابی برنامه های مختلف تامین منابع
 4. وام وثیقه دار بااسناد قرضه اوراق بهادار و رهن
 5. حساب اضافه برداشت
 6. تجدید منابع مالی بدهیها
 7. تامین منابع مالی پروژه ها شرکت
 8. انتقال بار تامین مالی
 9. تامین منابع مالی برای پیمانکاران
 10. آثار  حاصل از عوامل دیگر در سود پیمانکار

فصل 8 :    قیمتگذاری و تنظیم قراردادساختمانی

 1. قیمتگذاری تسهیلات ساخته شده
 2. پیش بینی تخصیص مخاطره در قرارداد
 3. مخاطره ها و انگیزه ها در رابطه با کیفیت کارساختمانی
 4. اواع قراردادهای کارهای ساختمانی
 5. هزینه های نسبی قراردادهای کارهای ساختمانی
 6. اصول مناقصه رقابتی
 7. مشابه سازی شرکت در مناقصه یک مثال
 8. اصول مذاکرات برای قرارداد
 9. مشابه سازی مذاکره یک مثال
 10. رفع مشاجرات قرارداد

فصل 9 :    برنامه ریزی کار ساختمانی

 1. مفهومهای اصلی در روند پیدایش برنامه کار ساختمانی
 2. انتخاب تکنولوژی  وروش ساخت
 3. تعریف فعالیت کاری
 4. تعیین روابط پیایندی در بین فعالیتها
 5. برآورد مدت استمرار فعالیت
 6. برآورد مقتضیات منبع برای فعالیتهای کاری
 7. سیستمهای کدگذاری

فصل 10 :مبانی روشهای تنظیم برنامه زمانبندی

 1. مناسبت و ضرورت برنامه زمانبندی ساخت
 2. روش مسیر بحرانی
 3. محاسبات برای تنظیم برنامه زمانبندی مسیر بحرانی
 4. فرجه فعالیت و برنامه های زمانبندی
 5. نمایش برنامه زمانبندی پروژه
 6. تنظیم برنامه زماننبندی بحرانی با جلئافتدگیها تقدمه و عقب افتادگیها
 7. محاسبات ربنامه زمنبندی با تقدمها تاخرها و دریچه ها
 8. تنظمی برنامه زمانبندی با اولویت منابع

فصل 11 :    روشهای پیشرفته تنظیم برنامه زمانبندی

 1. استفاده از روشهای پیشرفته در تنظیم برنامه زمانبندی شده
 2. نمایش شبکه فعالیت متحد
 3. تنظیم برنامه زمانبندی با مدتهای انجام نامطمئن
 4. محاسبات برنامه زمانبندی مشابه سازی مونت کارلو
 5. شکستن و بده بستانهای زمان و هزینه
 6. تنظیم برنامه زمنبندی در مسائل با ساختار ضعیف
 7. اضلاح فرایند تنظیم برنامه زمانبندی

فصل 12 :    کنترل هزینه نظارت و حسابداری

 1. مسئله کنترل هزینه
 2. بودجه پروژه
 3. پیش بینی ربا یکنترل هزینه فعالیت
 4. سیستمهای حسابداری مالی  و حسابهای هزینه
 5. کنترل جریان قدینگی پروژه
 6. کنترل برنامه زمانبندی
 7. بهنگام کردن برنامه زمانبندی و بودجه بندی
 8. ایحاد ارتباط بین اطلاعات هزینه و برنامه زمانبندی

فصل 13 :    کنترل کیفیت و ایمنی در کار ساختمانی

 1. موضوع کیفیت و ایمنی در کارساختمانی
 2. سازماندهی برای کیفیت و ایمنی
 3. مشخصات کار و مواد
 4. کنترل کیفی کار
 5. کنترل از روشهای کنترل اماری
 6. کنترل کیفیت آماری با نمونه برداری برحسب خصیصه ها
 7. کنترل کیفیت آماری بانومنه گیری برحسب متغیرها
 8. ایمنی در کار ساختمانی

فصل 14 :سازماندهی و استفاده از اطلاعات

 1. انواع اطلاعات پروژه
 2. دقت و استفاده از اطلاعات
 3. سازماندهی کامپیوتری و ساتفاده از اطلاعات
 4. تنظیم وسازماندهی و اطلاعات در پایگاههای دانسته ای
 5. مدل رابطه پایگاه دانسته ای
 6. سیستمهای مدیریت پایگاه دانسته ای مرکزی
 7. پایگاههای داسنته ای و برنامه های کامپیوتری کاربردی
 8. جریان و جابجائی اطلاعات

فصل 15 :    سیستمهای خبره مبتنی بر معلومات در مدیریت پروژه

 1. کمکهای کامپیوتری برای مدیریت پروژه
 2. سیستم خبره چیست
 3. ایجاد سیستمهای خبره
 4. استراتژیهای حل مسئله در سیستمهای خبره
 5. یک مثال از سیستم خبره برای برآورد مدتهای انجام فعالیت mason
 6. یستم خبره برای تشخیص و طراحی دیوار نگهبان
 7. سیستم خبره برای برنامه ریزی کار ساختمانی
 8. محیط طراحی ادغام شده

فصل 16 :    خودکارسازی کار ساختمانی و علم روبوتها

 1. انواع روبوتها و خودکارسازی
 2. چند مثال از روبوتهای ساختمانی
 3. تکنولوژی روبوت ساختمانی
 4. مثال روبوت ماسه زنی
 5. دورنمای آینده خودکارسازی و علم روبواتها در کار ساختمانی

 
 
مولف             :  
    کرس هندریکسون تانگ او
مترجم           :  
     محمدتقی بانکی
ناشر             :
       انتشارات تهران

کتابفروشی اینترنتی فنی و مهندسی

به دلیل زیاد شدن هزینه های بسته بندی اعم از ( پاکت بزرگ حبابدار برای کتاب - چسب  5سانتی - 5 برگه پرینت روی هر پاکت - مالیات به اداره پست و ...) و درصد پائین سود فروش کتاب  لذا از ارسال کتاب زیر 25000 تومان معذوریم و چنانچه زیر این مقدار خریدار نمائید هزینه بسته بندی به سفارش شما اضافه خواهد شد طبق تعرفه

قبل از خرید نقدی و واریز وجه حتما حتما با شماره تماس مسئول فروشگاه    09365533504 - 09354053299      تماس بگیرید و از موجودی بودن کتاب و همچنین  از انتخاب صحیح آن کتاب مطلع شوید

شما می توانیدبامسئول فروشگاه نسبت به انتخاب یک کتاب مناسب ومورد نیاز خودتان مشورت نمائیدوبه محتویات وسرفصل های یک کتاب اکتفا نکنید 

درصورت خرید پستی کتاب بیش از 80 هزارتومان بایستی بعنوان تضمین دریافت کتاب ، مبلغی را بیعانه به حساب فروشگاه واریز نمائید.

لطفا در توضیحات کتاب به نو و یا کارکرده بودن کتاب توجه نمائید .

چنانچه تصمیم دارید هزینه کتاب را درب منزل بپردازید با توجه به اینکه سیستم فروش پستی با نقدی متفاوت است و چنانچه با اولین مراجعه اداره پست خریدار در منزل حضور نداشته باشد محصول به سوی فروشنده برگشت خواهد خورد و هزینه پست رفت و برگشت را از فرستنده کسر می نمایند لذا خواهشمندیم در منزل حضور داشته باشید و یا اینکه چنانچه 4 روز پس از سفارش ، محصول را دریافت نکردید با پشتیبانی کتابفروشی موضوع را هماهنگ نمائید .

 

 

 

 

شما میتوانید کتاب خود را از 2 فروشگاه مختلف گنجینه انتخاب کرده و پس از دریافت سفارش درب منزل پرداخت نمائید .

Www.Bazarrefah.Ir

Www.Shop-Civil.Ir 

 

 

 

 


شما در این حالت می توانید ابتدا کتاب خود را در این سایت انتخاب کنید سپس با یکی از شماره های   09365533504  09354053299  تماس بگیرید و ابتدا از موجود بودن کتاب مطلع شوید و پس از اطمینان مبلغ کتاب را + هزینه پستی به صورت آنلاین از طریق همین سایت و یا بصورت واریز دستی به

بانک ملی بنام احسان رستگارمهر

6037-9914-8146-0677

و یا بانک ملی زیر

6037-9971-4434-8076

بانک سپه بنام احسان رستگارمهر

5892-1010-5748-8070

بانک سامان بنام احسان رستگارمهر

6219-8610-0121-8303

بانک پارسیان بنام احسان رستگارمهر

6221-0610-3660-0890

بانک کشاورزی بنام احسان رستگارمهر

6037-7010-6182-1523

بانک مهر اقتصاد بنام احسان رستگارمهر

6393-7050-3173-6750

بانک ملت بنام احسان رستگارمهر

6104-3379-0563-9306

بانک صادرات بنام احسان رستگارمهر

6037-6917-4973-8761

بانک تجارت بنام احسان رستگارمهر

6273-5331-0074-3615

واریز کنید 

 

 

 

 

شما در این حالت می توانید ابتدا کتاب خود را در این سایت انتخاب کنید سپس با یکی از شماره های   09365533504  09354053299   تماس بگیرید و مبلغ کتاب را + 16000 تومان هزینه ا

30 محصولات دیگر در همان شاخه: